Jacuzzi huren en hottub huren
                                                "Op iedere locatie en voor elke gelegenheid een jacuzzi, mobiele hottub of mobiele sauna!"
  

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Inleiding Definities
JacuzziFans: Handelsnaam van R. Adams ERP & HRM consultancy (KVK 81392184), gevestigd te 6741 LJ Lunteren, aan de Barneveldseweg 43, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. R.R. Adams, hierna te noemen: “verhuurder”.
Huurder: Iedere organisatie of persoon (rechtspersoon/organisatie- of natuurlijke persoon), die een overeenkomst met verhuurder aangaat, of aan wie verhuurder een aanbieding heeft uitgebracht waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: ‘voorwaarden’) van toepassing zijn.
Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen verhuurder en de huurder, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2 – Waarborgsom
2.1 De huurder is verplicht een waarborgsom te betalen, voordat de huurder de goederen in ontvangst neemt. Deze waarborgsom, wordt altijd door de verhuurder bepaald in overeenkomst met de huurder. Deze borgsom dient altijd digitaal te worden voldaan.
2.2 De verhuurder is verplicht deze waarborgsom (minus eventuele schade of tekortkomingen), bij de beëindiging van de overeenkomst, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen richting de verhuurder heeft voldaan, de waarborgsom terug te geven aan de huurder.
2.3 De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele niet betaalde huur te verrekenen met de waarborgsom.

Artikel 3 – Legitimatie
3.1 Legitimatie door middel van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan door verhuurder worden gevraagd, om persoonlijke gegevens te controleren.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud
4.1 De door huurder gehuurde zaken blijven te allen tijden eigendom van JacuzziFans te Lunteren.

Artikel 5 – Betaling
5.1 De huurder kan de betaling digitaal of contant voldoen aan de verhuurder bij ontvangst van de producten.
5.2 Bij het niet voldoen van de betaling bij ontvangst van de produkten, maar uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen huurder en verhuurder, dient betaling te geschieden binnen 21 (eenentwintig) dagen na factuurdatum, door overschrijving van het bedrag naar rekeningnummer NL32BUNQ2089760796, t.n.v. JacuzziFans te Lunteren. Na het verstrijken van de, 21 (eenentwintig) dagen of nader uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, betaaltermijn na de factuurdatum is de huurder in verzuim; de huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
5.3 Alvorens de verhuurder overgaat tot of overgaat met de levering, is de huurder op uitdrukkelijk verzoek van de verhuur verplicht een door JacuzziFans opgegeven bedrag bij wijze van borg en/of vooruitbetaling te voldoen of om voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van zijn of haar betalingsverplichting. Weigering van de huurder om de verlangde zekerheid te stellen of vooruitbetaling te verrichten, wordt aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming van de huurder.
5.4 Verhuurder is vrijgesteld van BTW op grond van de KOR-regeling.
5.5 Alle klachten betreffende, de factuur van de verhuurder dienen uitdrukkelijk schriftelijk, binnen 36 (zesendertig) uur kenbaar gemaakt te worden aan de verhuurder na verzenddatum, aangaande de opdracht en/of de factuur. Ingeval is overgegaan tot betaling door de huurder mag en kan verhuurder ervan uit gaan dat de huurder akkoord is met de inhoud van de factuur.

Artikel 6 – Verplichtingen van de huurder (indien van toepassing)
6.1 Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, het gehuurde object op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient huurder dit direct bij verhuurder te melden. Zo niet, dan zijn eventuele manco’s of gebreken altijd voor rekening van de huurder, en huurder is daarvoor ook aansprakelijk.
6.2 De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum- en tijdstip. Indien huurder het gehuurde object niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop het gehuurde object bij verhuurder is thuisbezorgd of door verhuurder is opgehaald. In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij het gehuurde object tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd het gehuurde object zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening van huurder.
6.3 Huurder dient het gehuurde object bij verhuurder op te halen en op het in deze huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij verhuurder schoon (mits geen betaling voor schoonmaak kosten) en onbeschadigd te bezorgen.
6.4 Huurder dient het gehuurde object zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken en geen veranderingen aan het gehuurde object aan te brengen.
6.5 De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken: de voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikking, enz.).
6.6 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde object niet toegankelijk is voor derden. Huurder is niet gerechtigd het gehuurde object aan derden onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.
6.7 Huurder dient aanspraken van derden op het gehuurde object af te wijzen en verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen.
6.8 Huurder dient een slot op de trailerhoofd en wiel te zetten, zodra de hottub op trailer bevestigd is.
6.9 Huurder dient de hottub op trailer waterpas te zetten, en de steunpoten uit te zeten, alvorens water in de hottub te laten lopen. Indien dit niet nagekomen wordt, zijn alle voortgekomen schade voor rekening van de huurder.
6.10 Huurder dient eerst de hottub met water te vullen, alvorens de kachel met hout aan te steken. Indien dit niet nagekomen wordt, zijn alle voortgekomen schade voor rekening van de huurder.

Artikel 7 – Schade aan het gehuurde object (indien van toepassing)
7.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat het gehuurde object door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het gehuurde object, anders dan ten gevolge van een eigen gebruik van het gehuurde object, voor rekening en risico van huurder. Bij het verloren gaan of diefstal van het gehuurde object, brengen wij 11.000,- euro in rekening (of minder, indien de kosten voor het herstellen/nieuw aanschaffen minder uitvalt). Tevens zal er een gemiddelde raming gemaakt worden van de misgelopen opbrengsten, die naar redelijkheid zijn in te schatten, in een tijdsbestek van 3 maanden of eerder indien er een vervangingsproduct eerder beschikbaar is.
7.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde object alsmede diefstal van het gehuurde object terstond aan verhuurder te melden.
7.3 Veranderingen en/of reparatie aan het gehuurde object mag uitsluitend door of in opdracht van verhuurder worden verricht.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van verhuurder of aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zieken die zich niet in het gehuurde object bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan het gehuurde object. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd.
8.2 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van het gehuurde object, daaronder mede begrepen overbelasting van het gehuurde object en de gevolgen van overtredingen welke zijn vastgelegd in de wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht.
8.3 Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de gebruikers van de verhuurde zaken, ook indien deze niet de instemming van de huurder hadden.
8.4 Huurder is aansprakelijk voor alle lasten, belastingen, en boetes die voortvloeien uit het gebruik van de verhuurde, door huurder dan wel door derden.
8.5 Huurder is gehouden zich passend te verzekeren, Huurder dient zich te realiseren dat de dekkingsvoorwaarden van een gebruikelijke WA-verzekering niet toereikend zijn bij schade aan of verlies van gehuurd materiaal.
8.6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor datgeen, wat niet naar redelijkheid en billijkheid kan worden verwijten. Schade als gevolg van overmacht, roekeloos handelen en zelf veroorzaakte vervolgschades, komen te rekening van de huurder.

Artikel 9 – Levering en terug bezorging
9.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van de huurtermijn, terug te bezorgen, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten voor een meerprijs. Hierbij dient huurder te zorgen dat verhuurder de desgewenste locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd kan bereiken via begaanbare weg.
9.2 Verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor te late levering of geen levering, indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: calamiteiten, maatregelen van de overheid of transportmoeilijkheden.
9.3 Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B, een deugdelijke auto, geschikte auto met trekhaak en een WA-verzekering.

Artikel 10 – Toepasselijk recht
10.1 Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11 – Geschillen
11.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 12 – Kennelijke fouten
12.1 Kennelijke fouten in een van onze publicaties, prijslijsten, programma’s of overeenkomsten, zijn niet bindend voor verhuurder.

Artikel 13 – Opzegging/ontbinding
13.1 Indien de huurovereenkomst voor langer dan 1 maand is afgesloten kan huurder de overeenkomst tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen. In alle andere gevallen kan huurder de overeenkomst niet beëindigen voor het in de huurovereenkomst opgenomen tijdstip.
13.2 Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd, als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt.

Artikel 14 – Wijziging Algemene voorwaarden
14.1 Indien enige wijziging van de Voorwaarden aantoonbaar in het nadeel van de huurder is, heeft een huurder het recht om binnen 30 dagen na bekendmaking van de wijziging de opdracht schriftelijk op te zeggen.
14.2 Verhuurder heeft het recht om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van de voorwaarden tussen partijen zijn enkel geldig en bindend indien ze schriftelijk, waaronder door publicatie op de website, bekend zijn gemaakt.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram